പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള താറാവു് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

താറാവു്   നാമം

അർത്ഥം : ഹംസത്തിന്റെ വര്ഗ്ഗ്ത്തില്പ്പെട്ട ഒരു ജലപക്ഷി.

ഉദാഹരണം : താറാവു്‌ വെള്ളത്തില് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അർത്ഥം : ഹംസത്തിന്റെ വര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട ഒരു ജലപക്ഷി.

ഉദാഹരണം : താറാവു്‌ വെള്ളത്തില് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

धातु, शीशे, मिट्टी आदि का वह आधार जिसमें खाने-पीने की चीज़ें बनायी या रखी जाती हैं।

धातु के नक्काशीदार बर्तन बहुत सुंदर लगते हैं।
आहड़, धात्र, पात्र, बरतन, बर्तन, बासन, भाँड, भाँड़, भांड, भांड़

हंस की जाति का एक छोटा और मोटा जलपक्षी जिसका रंग सफेद, पंजे झिल्लीदार और चोंच का अग्र भाग चपटा होता है।

बतख के पंख हरसाल झड़ते हैं।
बतख, बतख़, बत्तक, बत्तख, बत्तख़

Small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs.

duck

Metal or earthenware cooking vessel that is usually round and deep. Often has a handle and lid.

pot