പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ററിൽഡ് വാട്ടർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വാറ്റിയെടുത്ത വെള്ളം

ഉദാഹരണം : ഡിസ്ററിൽഡ് വാട്ടർ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്

आसवन किया हुआ जल।

आसुत जल का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
आसवित जल, आसुत जल

Water that has been purified by distillation.

distilled water