പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠേഠക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠേഠക   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു കാതണി

ഉദാഹരണം : ഷീല കാതില്‍ ഠേഠക അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

कान का एक गहना।

शीला के कानों में टेटका सुशोभित है।
टेटका

Jewelry to ornament the ear. Usually clipped to the earlobe or fastened through a hole in the lobe.

earring