പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠാണെ നഗരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠാണെ നഗരം   നാമം

അർത്ഥം : മഹാരാഷ്ട്ര്യിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഠാണെ നഗരം മുംബയുറ്റെ ഉപനഗരമായ മുലുണ്ടിനോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നു

भारत के महाराष्ट्र प्रांत का एक शहर।

ठाणे मुबंई के उपनगर मुलुंड से लगा हुआ है।
ठाणा, ठाणा शहर, ठाणे, ठाणे शहर, थाना, थाना शहर, थाने, थाने शहर