പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠാണെ ജില്ല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠാണെ ജില്ല   നാമം

അർത്ഥം : മഹാരാഷ്ട്ര്യിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഠാണെ ജില്ലയുടെ ജില്ലാധികാരിക്ക് സ്ഥലമാറ്റം നടന്നു

भारत के महाराष्ट्र प्रांत का एक जिला।

ठाणे जिले के जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो गया है।
ठाणा, ठाणा जिला, ठाणे, ठाणे जिला, थाना, थाना जिला, थाने, थाने जिला

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory