പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠാഢെശ്വരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠാഢെശ്വരി   നാമം

അർത്ഥം : നിന്നുകൊണ്ട് തപസ് ചെയ്യുന്ന സന്യാസി

ഉദാഹരണം : ഠാഢെശ്വരി ഒരിക്കലും ഇരിക്കാറില്ല

एक प्रकार के साधु जो आध्यात्मिक साधना के लिए बराबर खड़े रहते हैं।

ठाढ़ेश्वरी साधना के दौरान बैठते या लेटते नहीं।
ठाढ़ेश्वरी