പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠക്ഠൌഅ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠക്ഠൌഅ   നാമം

അർത്ഥം : ഒരുതരം കൈവാദ്യം

ഉദാഹരണം : മോഹൻ ഠക്ഠൌഅ കൊട്ടുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

एक प्रकार की करताल।

मोहन ठकठौआ बजा रहा है।
ठकठाँआ, ठकठौआ

അർത്ഥം : ഠക്ഠൌഅ കൊട്ടിഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവൻ

ഉദാഹരണം : ഠക്ഠൌഅ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

करताल बजाकर भिक्षा माँगने वाला।

ठकठौआ द्वार-द्वार घुमकर भीक्षा माँग रहा है।
ठकठाँआ, ठकठौआ