പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠകുരായി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠകുരായി   നാമം

അർത്ഥം : ഠാക്കൂറിന്റെ അധീനതയിൽ വരുന്ന ഭൂഭാഗം

ഉദാഹരണം : ഭവാനി പ്രസാദ് അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഠകുരായി ലഭ്യമായി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह प्रदेश या क्षेत्र जो किसी ठाकुर के अधिकार में हो।

भवानी प्रसाद को पाँच गाँव की ठकुराई मिली थी।
ठकुरई, ठकुराई