പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഞരമ്പ് കൊളുത്തി പിടുത്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വേദന അത് പുറം വച്ച് കിടക്കുമ്പോള് അനുഭവപ്പെടുന്നു

ഉദാഹരണം : ഞരമ്പ് കൊളുത്തി പിടുത്തം മാറ്റിയതിനായി വലിച്ചപ്പോള്‍ അവന്‍ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു പോയി

പര്യായപദങ്ങൾ : കോച്ചിപ്പിടുത്തം

एक प्रकार का नस का दर्द जो प्रायः पीठ में सहसा बल पड़ने पर होता है।

हुक उठते ही वह छटपटाने लगी।
हुक