പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝുമാര്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝുമാര്‍   നാമം

അർത്ഥം : കൊല്ലന്റെ കൈയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടുവടി

ഉദാഹരണം : കൊല്ലന്റെ കൈയിലുള്ള ഝുമാര്‍ കൊണ്ട് കൊല്ലന്‍ പഴുപ്പിച്ച ലോഹം അടിച്ച് പരത്തുന്നു

അർത്ഥം : കൊല്ലന്റെ കൈയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടുവടി

ഉദാഹരണം : കൊല്ലന്റെ കൈയിലുള്ള ഝുമാര്‍ കൊണ്ട് കൊല്ലന്‍ പഴുപ്പിച്ച ലോഹം അടിച്ച് പരത്തുന്നു

लोहारों का एक प्रकार का घन।

लोहार गरम लोहे को झुमरे से पीट रहा है।
झुमरा