പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝിംഝോട്ടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝിംഝോട്ടി   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണക രാഗിണി

ഉദാഹരണം : ഝിംഝോട്ടി നാലാം യാമത്തില്‍ ആലപിക്കുന്നു

सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी।

झिंझोटी दिन के चौथे पहर में गाई जाती है।
झिंझोटी

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode

അർത്ഥം : ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണക രാഗിണി

ഉദാഹരണം : ഝിംഝോട്ടി നാലാം യാമത്തില്‍ ആലപിക്കുന്നു