പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝിംജൌതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝിംജൌതി   നാമം

അർത്ഥം : സമ്പൂർണ്ണ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഒരു രാഗിണി

ഉദാഹരണം : ഝിംജൌതി പകലിന്റെ നാലാം യാമത്തിൽ ആലപിക്കുന്നു

सम्पूर्ण राग की एक रागिनी।

झिंजौती दिन के चौथे पहर में गाई जाती है।
झिंजोती, झिंजौती

Any of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave.

mode, musical mode