പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝാവൂ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝാവൂ   നാമം

അർത്ഥം : ഒരുചെറിയ കുറ്റിചെടി അതിന്റെ ശാഖകള്‍ കൊണ്ട് കുട്ട വട്ടി മുതലായവ നെയ്യുന്നു

ഉദാഹരണം : ഝാവൂ വിന്റെ ചുള്ളി തീകത്തിക്കുവാന്‍ ഉതകും

അർത്ഥം : ഒരുചെറിയ കുറ്റിചെടി അതിന്റെ ശാഖകള്‍ കൊണ്ട് കുട്ട വട്ടി മുതലായവ നെയ്യുന്നു

ഉദാഹരണം : ഝാവൂ വിന്റെ ചുള്ളി തീകത്തിക്കുവാന്‍ ഉതകും

एक प्रकार का छोटा झाड़ जिसकी टहनियों की टोकरियाँ और रस्सियाँ बनती हैं।

झाऊ की लकड़ी जलाने के काम आती है।
अफल, झाऊ, पिचुल, बहुग्रंथि, बहुग्रन्थि