പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝാപതാളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝാപതാളം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു താളം

ഉദാഹരണം : ഝാപതാളത്തിൽ അഞ്ച് മാത്ര് ഉണ്ടായിരിക്കും

एक प्रकार का ताल।

झपताल में पाँच मात्राएँ होती हैं।
झपताल