പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഝബുവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഝബുവ   നാമം

അർത്ഥം : മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഞങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരന്റെ വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഝബുവ വ്രെപോയി

भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर।

हम अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए झाबुआ गए थे।
झाबुआ, झाबुआ शहर