പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ജനകന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ജനകന്‍   നാമം

അർത്ഥം : ജന്മം കൊടുക്കുന്ന പുരുഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതൊരാള്ക്കാണോ സമൂഹവും മതവും നിയമവും പിതാവിന്റെ പട്ടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അയാള്.

ഉദാഹരണം : എന്റെ അച്ഛന്‍ ഒരു അദ്ധ്യാപകനാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അച്ഛന്‍, ജനയിതാവ്, തന്ത, താതന്‍, പിതാവ്

A male parent (also used as a term of address to your father).

His father was born in Atlanta.
begetter, father, male parent

അർത്ഥം : മിഥിലയുടെ രാജാവും സീതയുടെ പിതാവും

ഉദാഹരണം : ജനകന്‍ ഒരു പണ്ഡിതനായ രാജാവ് ആയിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : മിഥിലന്, വിദേഹന്, സീരദ്ധ്വജന്‍

मिथिला के राजा और सीता के पिता।

जनक एक बहुत ही ज्ञानी राजा थे।
जनक, निमिराज, मिथि, मिथिल, मिथिलेश, मैथिल, राजा जनक, विदेह

A prince or king in India.

raja, rajah