പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഛേകാനുപ്രാസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരു അനുപ്രാസ അലങ്കാരം

ഉദാഹരണം : ഛേകാനുപ്രാസത്തില്‍ ഒരേവരിയില്‍ ഒരേവര്‍ണ്‍ണത്തിന്റെ ആവൃത്തി കാണാം

एक प्रकार का अनुप्रास अलंकार।

छेकानुप्रास में एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति कुछ अंतर पर होती है।
छेक, छेकानुप्रास