പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ചകോരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ചകോരം   നാമം

അർത്ഥം : മലമ്പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വലിയ പക്ഷി അവ ചന്ദ്രന്റെ പ്രേമികയും തീ ഭക്ഷിക്കുന്നവയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്

ഉദാഹരണം : ചകോരം ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിരുന്നു

एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर जो चन्द्रमा का प्रेमी और अंगार खाने वाला माना जाता है।

चकोर चंद्रमा की ओर ताकता रहता है।
चकोर, चलचंचु, जीवजीव, रक्तनयन, रक्तनेत्र, रक्ताक्ष, राज-पट्टिका, राजपट्टिका, विषचक्र, सुलोचन

Small Old World gallinaceous game birds.

partridge