പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഘാതകന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഘാതകന്‍   നാമം

അർത്ഥം : നശിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്‌തി.

ഉദാഹരണം : ശങ്കർ ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടികള്ക്ക് ‌ നാശകാരി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്തകന്‍, ആത്മഘാതകന്‍, ഉന്മൂലന്‍, കുളംകോരി, ധ്വംസകന്‍, നശിപ്പിക്കുന്നവന്‍, നാശകാരി, മുടിപ്പാളി, മുടിയന്‍, വിധ്വംസി, വിനാശകാരി, വിനാശഹേതു, സംഹാരകന്‍, ഹന്താവ്

विनाश करने वाला व्यक्ति।

शंकर भगवान को सृष्टि का विनाशक कहा जाता है।
अपघातक, अपघाती, नाशक, नाशी, विनायक, विनाशक, विनाशी, संहारक

A person who destroys or ruins or lays waste to.

A destroyer of the environment.
Jealousy was his undoer.
Uprooters of gravestones.
destroyer, ruiner, undoer, uprooter, waster