പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഘര്മ്മം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഘര്മ്മം   നാമം

അർത്ഥം : ഉഷ്ണം.

ഉദാഹരണം : വേനല്കാലത്തു്‌ ചൂടു കൂടുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഘോരം, ആവി ഉഷ്ണഹേതു, ഇളം ചൂടു്‌, ഉഷ്ണം, ഊഷ്മാംഗകരേഖ, ഊഷ്മാവു, ചൂടു്‌, ചെങ്കനല്‍ പ്രകാശം, ജ്വരം, ജ്വാല, താപം, താപനില, തേജസ്സു, പണി, മന്ദോഷ്ണം

उष्ण या गर्म होने की अवस्था या भाव।

ग्रीष्मकाल में गर्मी बढ़ जाती है।
अनुताप, आतप, उष्णता, गरमाहट, गरमी, गर्माहट, गर्मी, चंड, जहल, झर, तपन, तपिश, ताप, ताब, ताव

The presence of heat.

heat, high temperature, hotness

അർത്ഥം : സ്വാഭാവികമായ, വൈദ്യുതിയില്‍ നിന്നോ, അഗ്നിയില്‍ നിന്നോ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൊണ്ടു്‌ സാധനങ്ങള്‍ ചൂടായി ഉരുകുകയോ നിരാവി ആയോ മാറുന്നു.

ഉദാഹരണം : ചൂടു കൊണ്ടു്‌ കൈ പൊള്ളി.

പര്യായപദങ്ങൾ : അഘോരം, ആവി, ഇളംചൂടു്‌, ഉഷ്ണം, ഉഷ്ണഹേതു, ഊഷ്മാങ്കരേഖ, ഊഷ്മാവു്‌, ചൂടു്, താപ നില, താപം, മന്ദോഷ്ണം

वह प्राकृतिक, विद्युत या अग्नि से उत्पन्न होने वाली शक्ति जिसके प्रभाव से चीज़ें गर्म होकर पिघलने या भाप के रूप में हो जाती हैं और जिसका अनुभव गर्मी या जलन के रूप में होता है।

ताप से हाथ जल गया।
अवदाह, अशीत, आतप, उखम, उष्णता, उष्म, उष्मा, ऊष्म, गरमाहट, गरमी, गर्मी, ताप, तेज, तेज़

A form of energy that is transferred by a difference in temperature.

heat, heat energy