പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഘരന്‍ആട് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഘരന്‍ആട്   നാമം

അർത്ഥം : മലമ്പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരിനം ആട്

ഉദാഹരണം : മലമ്പ്രദേശത്ത് ആളുകള്‍ ഘരന്‍ ആടിനെ വളര്‍ത്തും

एक प्रकार की पहाड़ी भेड़।

पहाड़ी क्षेत्रों में लोग घरन पालते हैं।
घरन