പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഘടികാര സൂചി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മുള്ളു പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഘടികാരത്തിലെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം.

ഉദാഹരണം : ഘടികാര സൂചി നോക്കി പണി ചെയ്യു.

घड़ी के ऊपरी हिस्से में पाए जानेवाले काँटे जैसे पतले वे उपकरण जो समय को सूचित करते हैं।

घड़ी की सूई देखकर काम करो।
घड़ी काँटा, घड़ी सूई

A rotating pointer on the face of a timepiece.

The big hand counts the minutes.
hand