പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കൊള്ളമുതല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കൊള്ളയടിച്ച് എടുത്ത പണം

ഉദാഹരണം : കൊള്ളക്കാര് കൊള്ളമുതല് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

लड़ाई या लूट में मिला हुआ धन।

डाकू फ़तूह को आपस में बाँटने लगे।
फतूह, फतूही, फ़तुही, फ़तूह, फ़तूही