പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കുസുമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കുസുമം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരിനം ഛന്ദസ്

ഉദാഹരണം : കവിയുടെ കുസുമരചന്‍ അതി മനോഹരമായിരിക്കുന്നു

एक प्रकार का छंद।

कवि की कुसुम रचना अति रोचक है।
कुसुम

(prosody) a system of versification.

poetic rhythm, prosody, rhythmic pattern

അർത്ഥം : ചെറു വാക്യങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്‍ള ഗദ്യം

ഉദാഹരണം : ഈ കുസുമത്തിലെ ഭാവം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു

वह गद्य जिसमें छोटे-छोटे वाक्य हों।

इन कुसुमों के भाव कितने अच्छे हैं।
कुसुम

അർത്ഥം : ചെടികളിന്മേല് നീളത്തിലോ വട്ടത്തിലോ ഉള്ള ഇതളുകളില് നിന്ന് പഴങ്ങള്‍ ഉത്പന്നമാക്കുവാന്‍ സാദ്ധ്യമാക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണം : തോട്ടത്തില് പലതരത്തിലുള്ള പൂവുകള്‍ വിടരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അലര്‍, താരു, പുഷ്പം, പൂക്കള്‍, പൂവ്, പ്രസൂനം, മലര്‍, സുമം, സുമനസ്സു

पौधों में वह अंग जो गोल या लंबी पंखुड़ियों का बना होता है और जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है।

उपवन में तरह-तरह के फूल खिले हुए हैं।
कुसुम, गुल, पीलु, पुष्प, पुष्पक, प्रसूत, प्रसून, प्रसूनक, फुलवा, फूल, मणीवक, वंश, शिगूफ़ा, शिगूफा, सारंग, सुमन

Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts.

bloom, blossom, flower