പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കുളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

കുളം   നാമം

അർത്ഥം : ചെറിയ ജലാശയം

ഉദാഹരണം : ഇതു ഉഷ്ണ ജലത്തിന്റെ കുളമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : പൊയ്ക

छोटा जलाशय।

यह गरम पानी का कुंड है।
अवट, आहर, कुंड, कुण्ड

An excavation that is (usually) filled with water.

pool

അർത്ഥം : വെള്ളത്തിന്റെ വലിയ കുഴി.

ഉദാഹരണം : നല്ല ചൂട് കാരണം ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : തടാകം, പൊയ്ക

पानी का बड़ा कुंड।

अधिक गरमी के कारण इस तालाब का पानी सूख रहा है।
तालाब में रंगीन कमल खिले हुए हैं।
अरकासार, जल्ला, तड़ाग, तलाब, ताल, तालाब, तोयाधार, पुखर, पुष्कर, पुष्करिणी, पोखर, पोखरा, सर, सरस, सरोवर

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

അർത്ഥം : വെള്ളത്തിന്റെ ചെറിയ കുളം.

ഉദാഹരണം : ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിന് ചൂടാണ് .

പര്യായപദങ്ങൾ : തടാകം, പൊയ്ക

पानी का छोटा कुंड।

इस हौज़ का पानी गरम है।
दह, दहर, हौज, हौज़, हौद

Tank used for collecting and storing a liquid (as water or oil).

reservoir

അർത്ഥം : വെള്ളം വന്നുചേര്ന്നു കെട്ടി നില്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കില് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം.

ഉദാഹരണം : ജലാശയത്തില്‍ താമര വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കൊക്കരിണി, ജലാശയം, തടാകം, പുഷ്കരിണി, പൊയ്ക, സരസ്സ്

वैद्यक के अनुसार वात, पित्त और कफ में से वह जो किसी समय विशेष में अप्रधान हो।

वैद्य जी ने अनुबंध को भूख न लगने का कारण बताया।
अनुबंध, अनुबन्ध

वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरा या बना रहता हो।

जलाशय में कमल खिले हुए हैं।
अखात, आबगीर, जलाकर, जलाशय, झषनिकेत, पर्परीक, पूत, मीनगोधिका, ह्रद

The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean).

They invaded our territorial waters.
They were sitting by the water's edge.
body of water, water

അർത്ഥം : കുളം കണ്ടാല്‍ വളരെ ചെരുതാണു വഞ്ചി തുഴയാന് പറ്റില്ല.; അവന്‍ കുളത്തില്‍ മത്സ്യങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : ഏരി, കൊക്ക, കൊക്കരണി, ഘാതം, ചതുരക്കുളം, ചെറിയ കുളം, തീര്ഥക്കുളം, പുഷ്ക്കരണി, പൊയ്ക, മടു, വാപി

वह तालाब या पोखर जो आकार में छोटा हो।

वह पोखरी में मछली मार रहा है।
कासार, गड़ही, तलैया, पोखरी, बावड़ी, बावली, वापिका, वापी, सरसिका, सरसी

A small lake.

The pond was too small for sailing.
pond, pool

അർത്ഥം : വെള്ളം വന്നുചേര്ന്നു കെട്ടി നില്ക്കു ന്ന അല്ലെങ്കില്ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം.

ഉദാഹരണം : ജലാശയത്തില്‍ താമര വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കൊക്കരിണി, ജലാശയം, തടാകം, പുഷ്കരിണി, പൊയ്ക, സരസ്സ്