പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : അക്രമണം നടത്തുന്നതിനായി അല്ലെങ്കില്‍ ഒരാള്ക്ക് എതിരായി ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി പറ്റിയ അവസരം കാത്തിരിക്കുക

ഉദാഹരണം : അതിര്ത്തിയില് ശത്രു കാത്തിരിപ്പ് നടത്തുന്നു

आक्रमण करने या किसी के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए अनुकूल अवसर की खोज।

सीमा पर शत्रु ताक में हैं।
घात, ताक

The act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise.

ambuscade, ambush, lying in wait, trap

അർത്ഥം : ആരെങ്കിലും വരുമെന്നോ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമെന്നു വിചാരിച്ചോ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : ഞാന്‍ ഇവിടെയിരുന്ന് രാമനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രതീക്ഷ

कोई काम होने या किसी के आने के आसरे रहने की क्रिया या भाव।

मैं यहाँ बैठकर राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
आसरा, इंतज़ार, इंतज़ारी, इंतजार, इंतजारी, इंतिज़ार, इंतिजार, इन्तज़ार, इन्तज़ारी, इन्तजार, इन्तजारी, इन्तिज़ार, प्रतीक्षा

The act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something).

The wait was an ordeal for him.
wait, waiting