പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള കംകാല ശിര അസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരു അസ്ത്രം

ഉദാഹരണം : കംകാല ശിര അസ്ത്രത്തിന്റെ തലഭാഗം എല്ല് കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചതാകുന്നു

एक प्रकार का बाण।

कंकालशर का सिरा हड्डी का बना होता है।
कंकालशर

A projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other. Intended to be shot from a bow.

arrow