പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐസോ ടോപ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഐസോ ടോപ്   നാമം

അർത്ഥം : ഒരേ അറ്റോമിക സംഖ്യയും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക ഭാരവുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ഭിന്ന രൂപങ്ങള്

ഉദാഹരണം : ഐസോ ടോപ്പുകളുടെ ഭാരവ്യത്യാസത്തിന് കാരണം അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാകുന്നു

एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परन्तु भार अलग-अलग होते हैं।

समस्थानिकों के भार में असमानता का कारण उनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रान की संख्या होती है।
आइसटोप, आइसोटोप, समस्थानिक

One of two or more atoms with the same atomic number but with different numbers of neutrons.

isotope