പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐരാവതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഐരാവതം   നാമം

അർത്ഥം : ഇന്ദ്രന്റെ ആന കിഴക്കു ദിക്കിന്റെ അധിപനും ആകുന്നു

ഉദാഹരണം : സമുദ്രമഥന സമയത്താണ് ഐരാവതം ഉത്ഭവിച്ചത്

പര്യായപദങ്ങൾ : അഭ്രമാതംഗം, അഭ്രമുവല്ലഭൻ, ഐരാവണം

An imaginary being of myth or fable.

mythical being