പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐതരേയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഐതരേയം   നാമം

അർത്ഥം : ഒരു ഉപനിഷത്

ഉദാഹരണം : ഐതരേയം ഋഗ്വേദവുമായിട്ട് വേദവുമായി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു

मुख्य उपनिषदों में से एक।

ऐतरेय उपनिषद् ऋग्वेद से संबंधित है।
ऐतरेय, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद्

A later sacred text of Hinduism of a mystical nature dealing with metaphysical questions.

The Vedanta philosophy developed from the pantheistic views of the Upanishads.
upanishad