പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സൈന്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സൈന്യം

ഉദാഹരണം : ഐക്യരാഷ്ട്ര സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്നത് ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്താപിക്കുക സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്നതാകുന്നു

एक सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्माणित है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद