പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഊടുംപാവും എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഊടുംപാവും   നാമം

അർത്ഥം : തുണി നെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നീളത്തിലും കുറുകേയും ഇടുന്ന നൂല്

ഉദാഹരണം : നെയ്ത്തുകാരന് പല വര്ണ്ണത്തിലുള്ള നൂലുകള് ഊടും പാവും ആയി ഇട്ട് തുണിയുടെ ഡിസൈന് തയ്യാറാക്കുന്നു

कपड़े की बुनावट में लम्बाई और चौड़ाई के बल बुने हुए सूत।

जुलाहा कई रंगों के ताने-बाने बनाकर कपड़ों की रूपरेखा तैयार करता है।
ताना बाना, ताना-बाना, तानाबाना