പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇലപൊഴിയും കാലം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : മരങ്ങളുടെ ഇലപൊഴിയുന്ന കാലം

ഉദാഹരണം : ഇലപൊഴിയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്‍ വസന്തം വരുന്നത്

वह ऋतु जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं।

पतझड़ के बाद ही वसंत ऋतु का आगमन होता है।
अर्भ, ख़िज़ाँ, पत-झड़, पतझड़, पतझड़ ऋतु, पतझर, पतझर ऋतु, पतझार, शिशिर, शिशिर ऋतु

The season when the leaves fall from the trees.

In the fall of 1973.
autumn, fall