പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോര് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വൈദ്യുതികൊണ്ട് ചലിക്കുന്ന യന്ത്രം.

ഉദാഹരണം : ഈ വണ്ടി വൈദ്യുതയന്ത്രം കൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : വൈദ്യുതയന്ത്രം

वह इंजन जो विद्युत से चलता है।

यह गाड़ी विद्युत इंजन से चलती है।
बिजली की मोटर, विद्युत इंजन, विद्युत मोटर

A motor that converts electricity to mechanical work.

electric motor