പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇറ്റാവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഇറ്റാവ   നാമം

അർത്ഥം : ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : പ്രാചീന പാഞ്ചാല ദേശത്ത് ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭൂഭാഗം ആന്‍ ഇറ്റാവ

അർത്ഥം : ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു നഗരം

ഉദാഹരണം : ഇറ്റാവജില്ലയുടെ ഭരണകേന്ദ്രം ഇറ്റാവ ആകുന്നു

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर।

इटावा प्राचीन पांचाल देश के अंतर्गत आता था जिसका प्राचीन नाम इष्टिकापुरी था।
इटावा, इटावा शहर

भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला।

इटावा जिले का मुख्यालय इटावा में है।
इटावा, इटावा ज़िला, इटावा जिला

A region marked off for administrative or other purposes.

district, dominion, territorial dominion, territory