പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇറുക്കല്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഇറുക്കല്‍   നാമം

അർത്ഥം : വലിച്ചു മുറുക്കുന്ന പ്രക്രിയ.

ഉദാഹരണം : നന്നായുള്ള വലിക്കല്‍ കാരണം ഈ കയറ് പൊട്ടിപ്പോയി.

പര്യായപദങ്ങൾ : മുറുക്കല്, വലിക്കല്‍

तनने की क्रिया या भाव।

अत्यधिक तनाव के कारण यह रस्सी टूट गयी।
टान, तनाव, तान

Lack of movement or room for movement.

tautness, tightness