പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇറാനി റിയാല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഇറാനില്‍ നിലവിലിരിക്കുന്ന നാണയം.

ഉദാഹരണം : ഒരു ഇറാനി റിയാല്‍ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടു ഭാരതീയ രൂപയ്ക്കു തുല്യമാണ്.

ईरान में चलने वाली मुद्रा।

एक ईरानी रियाल लगभग दो सौ बारह भारतीय रुपयों के बराबर होता है।
ईरानी रियाल, ईरानी रीयाल, रियाल, रीयाल

The basic unit of money in Iran.

iranian rial, rial