പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇറാക്കികള് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഇറാക്ക് രാജ്യത്തെ താമസക്കാരന്.

ഉദാഹരണം : എന്റെ കൂട്ടുകാരായി കുറെ ഇറാക്കികളുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഇറാക്കി

वह व्यक्ति जो इराक देश का निवासी हो।

कई इराक़ी मेरे अच्छे मित्र हैं।
इराक वासी, इराक-वासी, इराकवासी, इराक़ वासी, इराक़-वासी, इराक़वासी, इराक़ी, इराकी, एराकी

A native or inhabitant of Iraq.

The majority of Iraqi are Arab Shiite Muslims although Sunni Muslims control the government.
iraki, iraqi