പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ദിന്ദിരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : പെണ് വണ്ട്

ഉദാഹരണം : പെണ് വണ്ട് പൂക്കളുടെ തേന് കുടിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : അളി, പുഷ്പലിട്ട്, പെണ് വണ്ട്, ഭംവരി, മധുലിട്ട്, മധുവ്രതം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

भौंरे की मादा।

भ्रमरी फूलों के रस का आस्वादन ले रही है।
आलि, भँवरी, भंवरी, भौंरी, भ्रमरी, मधुकरी, षटपदी, षट्पदी