പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഇത്തിള്‍ ചെടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളില് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു ചെടി

ഉദാഹരണം : ഇത്തിള്‍ ചെടി ഒരു ഇത്തിള്‍ ആണ്

विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ जो भूमि पर न उगकर अन्य वृक्षों की शाखाओं पर उगती हैं तथा उन्हीं शाखाओं का रस चूसकर पुष्ट होती हैं।

काकड़ासिंगी एक प्रकार का बाँदा है।
केशरूपा, तरुभुक्, नीलवल्ली, परगाछा, पादपरूहा, बंदाक, बदाक, बन्दाक, बाँदा, बांदा, ब्रह्मरूपिणी, वृक्षभक्षा, वृक्षरुहा, वृक्षादनी, शिखरी, श्यामा