പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള അതിമോഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അതിമോഹം   നാമം

അർത്ഥം : എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുക.

ഉദാഹരണം : ഏതൊരു വസ്തുവിനെ ചൊല്ലിയും അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : അത്യാഗ്രഹം, ആര്ത്തി, ദുര്മ്മോഹം, വ്യാമോഹം

कुछ पाने की बहुत अधिक इच्छा या चाह जो प्रायः अनुचित मानी जाती है।

लालच बुरी बला है।
आमिष, इकस, ईहा, गाध, तमा, प्रलोभ, प्रलोभन, ललक, लालच, लालसा, लिप्सा, लोभ

Excessive desire to acquire or possess more (especially more material wealth) than one needs or deserves.

greed